,

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP 55RZ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

302,99 
Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.
,

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP120R ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

610,70 
Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.
,

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP15R ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

114,70 
Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.
,

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP40R ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

232,50 
Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.
,

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ NS-50 ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

285,76 
Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.
,

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ NS-70 ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

334,80 
Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.